Όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
1. Ταυτότητα
1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής αναφερόμενοι ως «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις») ρυθμίζουν την χρήση του ιστοτόπου «Stand by me» (εφεξής αναφερόμενος ως το «Δικτυακό Κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «DAIKIN ΗΕLLAS», καταστατική έδρα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου 50-52, 300 Τ.Κ. 15124), και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 006910001000 (εφεξής αναφερόμενη ως «DAGR»). Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης σε περίπτωση παραγγελίας από το Δικτυακό Κατάστημα.
1.2 Οποιοσδήποτε θέσει παραγγελία μέσω του Δικτυακού Καταστήματος (εφεξής αναφερόμενος ως ο «Τελικός Πελάτης») βεβαιώνει ότι αποτελεί φυσικό πρόσωπο, έχον δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. Εφαρμογή
2.1 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά της DAGR στο Δικτυακό Κατάστημα και σε κάθε συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της DAGR και του Τελικού Πελάτη. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι αναρτημένοι στο Δικτυακό Κατάστημα. Η παραγγελία στο Δικτυακό Κατάστημα θεωρείται ως ρητή αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Οποιοσδήποτε θέσει παραγγελία δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
2.2 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται ηλεκτρονικά στον Τελικό Πελάτη κατά τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα από αυτόν σε σταθερό μέσο αποθήκευσης και να μπορούν εύκολα να εκτυπωθούν.
2.3 Σε περίπτωση που κάποιος εκ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι νομικά ισχυρός για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ισχυροί.
2.4 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και κάθε συμφωνία/σύμβαση, συναπτόμενη με τον Τελικό Πελάτη μέσω του Δικτυακού Καταστήματος, διέπονται από και είναι σύμφωνοι με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Υ.Α. 31619/15.03.2017 ΦΕΚ Β’ 969).
3. Η προσφορά
3.1 Η προσφορά περιέχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων ή/και των υπηρεσιών καθώς και την τιμή για την αγορά τους. Η περιγραφή περιέχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατό για τον Τελικό Πελάτη να αξιολογήσει ορθά την προσφορά. Όταν η DAGR χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές χρησιμοποιούνται απλώς με σκοπό την παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η DAGR δεν ευθύνεται για τυχόν στοιχεία της προσφοράς που, βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, είναι προδήλως εσφαλμένα, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού τους.
3.2 Κάθε προσφορά περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είναι σαφές στον Τελικό Καταναλωτή, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, που σχετίζονται με την αποδοχή της προσφοράς.
4. Η συμφωνία/σύμβαση
4.1 Η συμφωνία/σύμβαση ολοκληρώνεται την στιγμή της αποδοχής της προσφοράς, με το «τσεκ» στο αντίστοιχο κουτί για την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προυποθέσεων, των Όρων και Προυποθέσεων που αφορά την προσφερόμενη υπηρεσία και την ολοκλήρωση της τραπεζικής συναλλαγής. Η DAGR μπορεί να προωθήσει παραγγελίες, μόνον εφόσον η ταυτότητα του Τελικού Πελάτη έχει προσδιοριστεί με σαφή, ολοκληρωμένο και ορθό τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 10.2. Η συμφωνία/σύμβαση θα συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα.
4.2 Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει παραγγελίες. Η DAGR θα αρνείται την εκτέλεση παραγγελιών στην περίπτωση όπου υπάρχει υποψία παραβίασης του νόμου, κακοπιστίας, απάτης, μη αποδεκτών εμπορικών σκοπών από τον Τελικό Πελάτη ή στην περίπτωση εξάντλησης της προμήθειας ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή/και υπηρεσίας. Η DAGR δικαιούται, να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την πρόληψη τέλεσης απάτης.
4.3 Οι παραγγελίες μέσω του Δικτυακού Καταστήματος θεωρούνται ότι έχουν τεθεί για μη επαγγελματικούς σκοπούς. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τους καταναλωτές, υπό την έννοια των άρθρων 1 παράγραφος 4 α) και 3 παράγραφος 1 α) του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτών). Έμποροι, οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν παραγγελία για επαγγελματικούς σκοπούς μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η οποία είναι αρμόδια σχετικά.
5. Πληρωμή
5.1 Η τιμή πώλησης, είναι η τιμή, η οποία αναφέρεται στο Δικτυακό Κατάστημα κατά την στιγμή της ολοκλήρωσης της συμφωνίας μεταξύ της DAGR και του Τελικού Πελάτη. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.
5.2 Η πληρωμή πρέπει να προηγείται της παράδοσης και λαμβάνει χώρα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Maestro, Visa, Master Card, PayPal.
6. Επιβεβαίωση της παραγγελίας και της πληρωμής
6.1 Με την λήψη της πληρωμής, η DAGR θα αποστέλλει επιβεβαίωση της παραγγελίας και της πληρωμής στον Τελικό Πελάτη με e-mail.
6.2 Σε περίπτωση που ο Τελικός Πελάτης απαιτείται να πληρώνει αντάλλαγμα ετησίως, θα λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας και πληρωμής μετά την πληρωμή του πρώτου ανταλλάγματος.
7. Εκτέλεση και Παράδοση
7.1 Η DAGR θα ενεργεί με την απαραίτητη επιμέλεια για την αξιολόγηση των αιτημάτων για την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά αγαθών.
7.2 Η διεύθυνση εγκατάστασης, όπως καταχωρείται από τον Τελικό Πελάτη κατά την διαδικασία εγγραφής στο Δικτυακό Κατάστημα, λογίζεται ως τόπος παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών.
7.3 Η DAGR θα εκτελεί τις επιβεβαιωθείσες παραγγελίες με βάση τους όρους παράδοσης που συμφωνούνται.
8. Υπαναχώρηση
8.1 Σύμφωνα με τα άρθρα 3ε – 3ιβ του ν. 2251/1994 ο Τελικός Πελάτης μπορεί εντός περιόδου 14 ημερών να υπαναχωρήσει από την συμφωνία/σύμβαση, χωρίς χρέωση και αναιτίως.
8.2 Η περίοδος που αναφέρεται στον όρο 8.1 παύει να ισχύει 14 ημέρες μετά:
• την ημέρα κατάρτισης της συμφωνίας/σύμβασης, στις συμφωνίες υπηρεσιών
• την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτά την φυσική κατοχή των αγαθών, στις συμφωνίες/συμβάσεις πώλησης ή
α) σε περίπτωση παραγγελίας περισσότερων αγαθών, τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά, την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτά την φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού
β) σε περίπτωση παράδοσης αποτελούμενο από πολλές παρτίδες ή περιλαμβάνει πολλάτεμάχια, την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτά την φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου
γ) στις συμφωνίες/συμβάσεις τακτικής παράδοσης αγαθών κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, την ημέρα κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον Τελικό Πελάτη, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας ,αποκτά την φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού.
8.3 Ο Τελικός Πελάτης θα χειρίζεται με προσοχή το αγορασθέν προϊόν κατά την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο και θα το χρησιμοποιεί μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για τον σκοπό του και για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του προϊόντος.
8.4 Το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης μπορεί να ληφθεί από εδώ και απαιτείται να συμπληρωθεί και να σταλεί με e-mail στην DAGR, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aftersales@daikin.gr.
8.5 Τον κίνδυνο και το βάρος απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης φέρει ο Τελικός Πελάτης.
8.6 Με την άσκηση από τον Τελικό Πελάτη του δικαιώματος υπαναχώρησης, όλες οι παρεπόμενες συμφωνίες λύονται αυτοδικαίως.
8.7 Η DAGR θα επιστρέφει όλες τις πληρωμές και χρηματικές καταβολές που έλαβε από τον Τελικό Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται σε επιλογή του Τελικού Πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η DAGR προσφέρει), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση του Τελικού Πελάτη να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία/σύμβαση.. Η DAGR θα εκτελεί την ανωτέρω επιστροφή στον Τελικό Πελάτη χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον Τελικό Πελάτη για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ο Τελικός Πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στον Τελικό Πελάτη έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.. Σε περίπτωση συμφωνίας/σύμβασης αγοράς αγαθών ο Τελικός Πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε στην DAGR ή στο κατάστημα συνεργάτη της DAGR, από το οποίο αγόρασε τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Τελικός Πελάτης δήλωσε στην DAGR ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο Τελικός Πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
8.8 Σε περίπτωση συμφωνίας/σύμβασης αγοράς παροχής υπηρεσιών, εάν ο Τελικός Πελάτης ζητήσει να ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο Τελικός Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην DAGR, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα η DAGR παρέσχε στον Τελικό Πελάτη, μέχρι αυτός να δηλώσει στην DAGR ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση.
8.9 Ο Τελικό Πελάτης σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης της συμφωνίας/σύμβασης παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Τελικού Πελάτη και με την εκ μέρους του Τελικού Πελάτη ρητή αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η συμφωνία/σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την DAGR, με την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

9. Εγγύηση
9.1 Η DAGR εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες είναι σύμφωνα με (1) την συμφωνία/σύμβαση, (2) τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, (3) τις εύλογες απαιτήσεις ευπρέπειας ή/και χρήσης, (4) τις εφαρμοζόμενες νομικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία της κατάρτισης της συμφωνίας/σύμβασης μεταξύ του Τελικού Καταναλωτή και της DAGR.
9.2 Οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα αναφορικά με την παράδοση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας καθώς και βλάβη ή ελάττωμα της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, θα πρέπει να αναφέρεται γραπτώς εντός επτά ημερών με συστημένη επιστολή προς τη διεύθυνση: Daikin Ελλάς Συστήματα Κλιματισμού Α.Ε. [Τμήμα Εξυπηρέτησης], Αγίου Κωνσταντίνου 50-52, Μαρούσι Αττική, ΤΚ 15124 ή με μήνυμα στην σελίδα επικοινωνίας του Δικτυακού Καταστήματος ή με e-mail στο aftersales@daikin.gr.
9.3 Η DAGR δεν ευθύνεται για ζημίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κακής χρήσης ή εσφαλμένου χειρισμού προϊόντος ή/και υπηρεσίας, που αγοράσθηκαν από τον Τελικό Πελάτη.
10. Υπογραφή και απόδειξη
10.1 Ο Τελικός Πελάτης αποδέχεται τα αποδεικτικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
10.2 Ο Τελικός Πελάτης είναι προσωπικώς και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την ακρίβεια όλως των στοιχείων που χορηγεί.
11. Διάρκεια και καταγγελία
11.1 Η συμφωνία/σύμβαση ξεκινά κατά την στιγμή της αποδοχής της προσφοράς από τον Τελικό Πελάτη και την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και διαρκεί έως την λήξη της διάρκειας του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας που αγόρασε ο Τελικός Πελάτης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας στο Δικτυακό Κατάστημα.
11.2 Η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον Τελικό Πελάτη, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης ειδοποίησης της DAGR με χρήση της σελίδας επικοινωνίας. Η DAGR μπορεί να τερματίσει την συμφωνία με άμεση ισχύ, σε περίπτωση παράβασης από τον Τελικό Πελάτη των παρόντων Γενικών Όρων ή σε περίπτωση που ο Τελικός Πελάτης προβεί σε οιαδήποτε παράνομη ή βλαπτική ενέργεια προς την DAGR, το δικτυακό κατάστημα ή/και άλλους Τελικούς Πελάτες ή σε περίπτωση που ο Τελικός Πελάτης εξακολουθεί να μη πληρώνει το τίμημα για την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ύστερα από την παρέλευση 30 ημερών από την αποστολή e-mail υπενθύμισης από την DAGR στον Τελικό Πελάτη.
12. Ευθύνη από την χρήση του Δικτυακού Καταστήματος
12.1 Το Δικτυακό Κατάστημα έχει σκοπό να παρέχει γενικές πληροφορίες στον Τελικό Πελάτη σχετικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της DAGR. H DAGR έχει μόνο την υποχρέωση να εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά την πρόσβαση, την διαδικασία παραγγελίας, την παράδοση ή όποια άλλη υπηρεσία.
12.2 Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να παύσει το Δικτυακό Κατάστημα πλήρως ή μερικώς ανά πάσα στιγμή για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
12.3 Η DAGR δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή βλάβη από την χρήση του Διαδικτύου, από ελάττωμα του συστήματος, για την διάδοση ιού, για πληροφορίες που δόθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τρίτα πρόσωπα ή για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ανωτέρα βία.
13. Προστασία απορρήτου
13.1 Η DAGR διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες του Τελικού Πελάτη τόσο άμεσα με την συλλογή προσωπικών πληροφορικών που παρέχονται από το Τελικό Πελάτη κατά την στιγμή της εγγραφής ή/και της παραγγελίας, όσο και εμμέσως μέσω cookies σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της DAGR.
13.2 Η DAGR θα αρχειοθετεί την συμφωνία/σύμβαση που κατάρτισε με τον Τελικό Πελάτη και ο Τελικός Πελάτης δεν θα δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτή.
13.3 Σύμφωνα με το ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Τελικός Πελάτης έχει το δικαίωμα να εξετάσει, να αλλάξει και να αποσύρει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή εάν ο Τελικός Πελάτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες της DAGR. Ο Τελικός Πελάτης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του μέσω του λογαριασμού προφίλ του.
14. Πνευματικά δικαιώματα
14.1 Το Δικτυακό Κατάστημα και όλα του τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου (όπως εικόνες και κείμενο) και της εφαρμοσμένης τεχνολογίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της DAGR. H DAGR είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύουν για έργα και δημιουργίες της DAGR.
14.2 Χρήστες, οι οποίοι έχουν το δικό τους δικτυακό τόπο και οι οποίοι για αποκλειστικά προσωπική χρήση, επιθυμούν να δημιουργήσουν έναν αυτόματο σύνδεσμο μεταξύ του δικτυακού τους τόπου και του Δικτυακού Καταστήματος, θα πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν την έγκριση της DAGR ως προς αυτό.
15. Αρμόδιες Αρχές και εφαρμοζόμενο δίκαιο
15.1 Κάθε συμφωνία συμφωνία/σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της DAGR και του Τελικού Πελάτη μέσω του Δικτυακού Καταστήματος καθώς και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στους κανόνες του Ελληνικού δικαίου και τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ιδίως δε στις ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση διαφοράς, τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την επίλυσή της.
16. Επικοινωνία
Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι επαρκώς σαφές στην προσφορά ή μετά την προσφορά, ο Τελικός Πελάτης μπορεί πάντα να επικοινωνήσει με την DAGR για επιπλέον πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή με αποστολή e-mail στο aftersales@daikin.gr ή καλώντας στον αριθμό 00302108761300 κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων μας.